Kulturnim stvaralaštvom škole, učenici i NVO-a obilježili Međunarodni dan vlažnih staništa

Povodom Međunarodnog dana vlažnih staništa nevladine organizacije sa područja delte Neretve (Neretva delta forum, Udruga “EHOO” Čapljina, EU “Lijepa naša” i Udruga “Čaplja”), a u suradnji sa osnovnom školom “CRNIĆI” – Stolac obilježili su međunarodni dan močvara kroz predstavljanje učeničkih radova, dramskih predstava, te izložbom fotografija o močvarnim i riječnim ekosustavima u slivu Neretve i Trebišnjice.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta “Rijeka”, “Dječjeg kulturnog samita” i “Dječjeg okolišnog samita” koje su podržali Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i športa, Vlada HNŽ-a te drugi donatori i sponzori.

2.2.2016. god. u prostorijama OŠ “Canići” Crnići – Stolac učenici su priredili bogat kulturno zabavni program. Ukazano je na značaj i važnost i očuvanja riječnih i močvarnih ekosustava, a posebno Hutova blata sa deltom Neretve kao i rijeka Bregava, Krupa, Neretva, Trebižat koje se nalaze na području općine Čapljina i Stolac.

Učenici su naglasili značaj Ramsarske konvencije te uopće značaj i važnost vlažnih staništa kako na globalno, a tako i na lokalnoj razini. Usprkos ogromnim koristima koje pružaju, močvarna staništa su riznica biološke raznolikosti, štite od poplave, pročišćavanju vodu, skladišta su CO2, te pružaju mnoge turističke i ekonomske koristi za lokalno stanovništvo kroz eko turizam, edukaciju, ruralni razvoj i dr. Danas je veliki broj močvarnih ekosustava izgubljen i ugrožen. Procjenjuje se da je 64% svjetskih močvara nestalo od 1900. godine i 90% od 1700. godine. Praćenjem brojnosti populacije ptica na području Hutova blata i delte Neretve ustanovljeno je da je njihov broj smanjen za nekih 36% u periodu od 1979 – 2000 godina, sa tendencijom daljnjeg smanjenja. Gotov isti je slučaj i sa drugim biljnim i životinjskim skupinama koje nastanjuju riječna i močvarna staništa.

Nakon ovih upozoravajućih podatka, učenici su upriličili kulturnu predstavu posvećenu močvarnim staništima “Duh iz močvare”. Nakon predstave uslijedilo je predstavljanje radova i projektnih aktivnosti udruge Neretva delta Forum i udruge “EHOO” Čapljina. Voditelji projekta zahvalili su se ravnateljici škole Mariji Kulaš, profesoricama Ivani Musa i Ljubica Goluža te svim i učenicima na trudu i znanju koje su pokazali kroz likovne, literarne radove, dramsku predstavu, fotografije, te kroz van nastavne aktivnosti doprinijeli promociji škole u sferi ekologije i kulturnog stvaralaštva mladih.

Na kraju druženja predstavnici NDF i udruge EHOO pozvali su sve nazočne da razgledaju foto izložbu fotografija o rijekama i močvarnim ekosustavima u slivu Neretve i Trebišnjice. Izložbena postavka, sa učeničkim radovima (likovni i literarni) biti će otvorena tjedan dana u prostorijama OŠ “Crnići” Crnići te biti dostupna svim profesorima, učenicima, roditeljima i široj javnosti.

Na ovaj način učenici, profesori i članovi NVO-a pokazali su da se kroz zajedničko djelovanje i sinergiju na polju ekologije i kulture može otvoriti javna pozornica “Dječji samit” za dijalog i promociju učeničkog stvaralaštva.